Price Range: From to

Compare Listings

Mirësevini tek “Shtëpia ime”, portali më i mirë i pasurive të patundshme në
Shqipëri. Këto terma dhe kushte synojnë të ndihmojnë portalin tonë që të jetë një vend i sigurtë për të reklamuar produktet dhe shërbimet e pasurive të patundshme.

 

Rregullat dhe Kushtet

1.1 Pranimi i rregullave dhe kushteve: Rregullat dhe kushtet janë ato mbi të cilat “Shtëpia ime” ju ofron akses në Shërbimet dhe në Website. Duke u regjistruar si përdorues të faqes ju pranoni këto rregulla dhe kushte. Nëse nuk i pranoni këto rregulla dhe kushte, ju duhet të shmangeni nga përdorimi i Shërbimeve.

1.2 Ndryshimi i rregullave dhe kushteve: Këto rregulla dhe kushte mund të ndryshohen tërësisht ose pjesërisht nga “Shtëpia ime” herë pas here. Ndryshimet do të hyjnë në fuqi menjëherë pas publikimit të tyre  në këtë faqe interneti. Ju jeni përgjegjës për tu siguruar që jeni familjarizuar me rregullat dhe kushtet më të fundit. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Shërbimeve përfaqëson pajtimin tuaj për t’u lidhur me rregullat dhe kushtet e ndryshuara.

Këto terma dhe kushte u përditësuan më 25 Shtator 2017.

1.3 Terminologjia: Në këto rregulla dhe kushte, shprehjet e mëposhtme kanë kuptimet e përcaktuara:

‘Reklamuesit’ nënkupton përdoruesit, falas ose me pagesë, individë apo subjekte tregtare siç deglarohet në secilin listim;

‘Shtëpa ime’ është emri i portalit (www.111.al) dhe që i përket subjektit me NIPT L31303022B;

‘listim’ nënkupton një reklamim/postim/publikim të pronës ose të pasurive të paluajtshme ose shërbimit në faqen e internetit.

“Shërbime” do të thotë çdo një ose më shumë shërbime online të ofruara herë pas here në faqen e internetit nga “Shtëpia ime”, duke përfshirë listimet online të hapura, njoftime përmes emailit, kërkime të ruajtura, listime të preferuara dhe çdo shërbim tjetër që “Shtëpia ime” mund të ofrojë;

‘përdorues’ nënkupton një përdorues të regjistruar të internetit të “Shtëpia ime”;

‘ne’, ‘neve’ dhe ‘tona’ janë një referencë për “Shtëpia ime”;

‘ju’ dhe ‘juaj’ janë një referencë për ju;

‘Website’ do të thotë faqja e internetit “Shtëpia ime”  përmes së cilës shërbimet ofrohen në www.111.al.

Paralajmërime të veçanta

2.1 Refuzimet: Ju kuptoni dhe pajtoheni shprehimisht se:

 1. Përdorimi i Shërbimeve është në rrezikun tuaj të vetëm. Faqja e internetit dhe shërbimet ofrohen mbi bazën e parimeve “ashtu siç janë” and “sipas mundësive”. Në masën maksimale të lejuar nga ligji dhe pa klauzolën 2.1, “Shtëpa ime” deklaron dhe përjashton të gjitha kushtet ose garancitë e nënkuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë garanci që lidhet me sigurinë e informacionit tuaj;
 2. “Shtëpia ime”nuk garanton që, i) shërbimet e ofruara do të jenë të pandërprera, me kohë të kufizuar, të sigurta ose pa gabime; ose ii) që çdo informacion i dhënë në faqen e internetit të jetë pa gabime ose i besueshëm;
 3. Asnjë këshillë ose informatë që është marrë nga “Shtëpia ime” ose dikush tjetër nuk do të krijojë ndonjë garanci nga “Shtëpa ime” që nuk është shprehur qartë në rregullat dhe kushtet; dhe
 4. Përgjegjësia për përmbajtjen e reklamave që shfaqen në këtë faqe qëndron vetëm tek reklamuesit. Vendosja e reklamave të tilla në faqen e internetit nuk përbën rekomandimin e “Shtëpia ime” ose miratimin e produktit ose shërbimit të reklamuar. Çdo reklamues është i vetmi përgjegjës për çdo përfaqësim të bërë në lidhje me reklamën e tij.
 5. Konvertimet monetare të ofruara në faqen tonë ofrohen nga një ofrues i palës së tretë dhe janë vetëm për qëllime informacioni. Ne kemi bërë çmos për të marrë kurset më të përditësuara të monedhës, megjithatë, ne nuk mund të garantojmë saktësinë, afatin, besueshmërinë ose plotësinë e kurseve që shfaqen ose përdoren nga llogaritësi. Kurset e këmbimit janë subjekt i rastësisë në çdo kohë pa paralajmërim dhe duhet të përdoren vetëm si udhëzues. “Shtëpa ime” nuk do të jetë përgjegjëse në asnjë mënyrë për rezultatet nga përdorimi i të dhënave të ofruara – ju duhet gjithmonë të konfirmoni kurset aktuale të këmbimit me një ndërmjetës të njohur të këmbimit valutor para se të bëni ndonjë transaksion që mund të preket nga ndryshimet në këto kurse.
 6. Përkthimet e gjuhëve në këtë faqe janë dorëzuar duke përdorur funksionin Google Translate të Google. Ne nuk mund të garantojmë saktësinë e këtyre përkthimeve dhe disa përmbajtje në këtë faqe interneti mund të keqinterpretohen për shkak të këtij proçesi.

2.6 Shkelja: Pa kufizuar çdo të drejtë  dhe mjet juridik tjetër në dispozicion të “Shtepia ime”, “Shtepia ime” mund të kufizojë aktivitetet tuaja në faqen e internetit ose të refuzojë t’ju ofrojë shërbimet tona nëse shkelni këto terma dhe kushte ose kur “Shtepia ime” e konsideron të përshtatshme.

Të bëhesh anëtar

 1. Të bëhesh anëtar: Të bëhesh anëtar është falas.

3.2 Informacion i saktë: Ju garantoni se keni dhënë informacion te plotë, të saktë dhe aktual kur jeni regjistruar si përdorues. Ju duhet të mirëmbani dhe përditësoni të dhënat tuaja personale të mbajtura nga “Shtepia ime” për të siguruar që ato të jenë të sakta në çdo kohë. “Shtepia ime” mund t’ju telefonjë ose t’ju dërgojë një letër për të verifikuar këto detaje. Ju nuk duhet të regjistroheni si anëtar nën identitete të shumta (qoftë të rreme apo jo). Megjithatë, sipas gjykimit të “Shtepia ime”, ju mund të krijoni një përdorues biznesi përveç përdoruesit tuaj personal.

3.3 Pezullimi: “Shtepia ime” rezervon të drejtën të refuzojë të regjistrojë ose të pezullojë profilin tuaj të përdoruesit pa hyrë në diskutime të mëtejshme me ju. Pa u kufizuar në sa më sipër, “Shëpia ime” mund ta pezullojë profilin tuaj nëse një ankesë serioze ose disa  të shumta merren për ju nga përdoruesit e tjerë, nëse shkelni këto rregulla dhe kushte, nëse ju shtireni si një përdorues tjetër ose nëse ne, sipas gjykimit tonë të vetëm,  e shikojmë sjelljen tuaj si të papranueshme.

3.4 Email-et dhe newsletters: “Shtëpia ime” do t’ju dërgojë email për  të promovuar dhe reklamuar  produktet dhe shërbimet e tjera. “Shtëpia ime” mund të dërgojë gjithashtu edhe newsletter-a të rregullta tek përdoruesit. Newslettera-t do të përmbajnë udhëzime të qarta për mënyrën se si mund të çrregjistroheni nga lista.

Siguria

4.1 E përgjithshme: Ndërkohë që tregojmë të gjithë kujdesin e duhur për të siguruar privatësinë dhe integritetin e informacionit që ju ofroni, mbetet mundësia që ky informacion të vihet në përdorim ose të vërehet në mënyrë të paligjshme nga një palë e tretë gjatë kalimit në internet ose gjatë ruajtjes në sistemet tona ose në faqen e internetit. “Shtëpia ime” nuk merr përgjegjësi për shpërndarjen e informacionit që ju ofroni për shkak të ndonjë shkelje të sigurisë.

Rregullat dhe dispozitat e përgjithshme

5.1 E përgjithshme

 1. Ju nuk duhet të dëmtoni ose të ndërhyni në faqen e internetit ose shërbimet, ose tek ndonjë rrjet, ose sistem të lidhur me ta, ose të përpiqeni ta bëni këtë.
 2. Ju nuk mund të përdorni një robot, spider, scraper ose mjete të tjera të paautorizuara të automatizuara për të hyrë në faqen e internetit apo në informacionin e paraqitur në të për asnjë qëllim.

5.2 Integriteti i Sistemit: “Shtëpia ime” do të përdorë përpjekjet e saj të arsyeshme për të siguruar gatushmërinë e Faqes dhe Shërbimeve, edhe gjatë ndonjë periudhe që nevojitet për mirëmbajtjen e tyre. Sidoqoftë, “Shtëpia ime” nuk merr përgjegjësi për ndonjë mungesë të sistemit, ose për ndonjë humbje vjen si rezultat i Faqes së Internetit ose Shërbimeve që nuk janë të disponueshme. Më tej, “Shtëpia ime” nuk merr përgjegjësi për manipulimin e ndonjë të dhëne apo informacioni që mban “Shtëpia ime”.

5.3 Force Madhore: “Shtëpia ime” nuk ka asnjë përgjegjësi për çdo mungesë performance, mosgatishmëri  të informacionit ose dështimit të Shërbimeve ose Faqes, ose për çdo dështim të “Shtëpia ime” për të përmbushur këto terma dhe kushte ku e njëjta gjë lind nga ndonjë arsye që mund të jetë përtej kontrollit të “Shtëpia ime”.

5.4 Asnjë përjashtim: Nëse nuk ushtrojmë apo zbatojmë ndonjë të drejtë të disponueshme për ne sipas këtyre rregullave dhe kushteve, nuk përbën heqje dorë nga këto të drejta.

5.5 Pavlefshmëria e pjesshme: Nëse ndonjë dispozitë e këtyre rregullave dhe kushteve bëhet ose është konsideruar e pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme për çfarëdo arsye, në çdo mënyrë, kjo dispozitë do të hiqet nga rregullat dhe kushtet e mbetura, të cilat do të vazhdojnë në fuqi dhe efekt të plotë.

5.5 Ligji Qeverisës: Këto terma dhe kushte rregullohen nga ligjet e Republikës së Shqipërisë.

5.6 Të drejtat e pronës intelektuale: “Shtëpia ime” zotëron të gjitha të drejtat pronësore dhe intelektuale në faqen e internetit (duke përfshirë tekstin, grafikat, logot, ikonat dhe regjistrimet e zërit) si dhe kodin dhe softuerin, materialet e tjera themelore dhe pjesë përbërëse të Shërbimeve dhe Faqes së Internetit.

 1. Ju nuk mundi që pa lejen tonë paraprake me shkrim, në asnjë formë ose në asnjëlloj mënyre:
 2. Të përshtasni, riprodhoni, kopjoni, ruani, shpërndani, printoni, shfaqni, kryeni, publikoni ose krijoni vepra derivative nga çdo pjesë e kësaj Faqja e internetit; ose

ii.Të Komercializoni, kopjoni ose shisni çdo informacion ose send të marrë nga ndonjë pjesë e kësaj Faqe të Internetit.

5.7 E gjithë Marrëveshja: Këto terma dhe kushte i zëvendësojnë të gjitha kushtet, kuptimet, angazhimet, marrëveshjet dhe përfaqësimet e mëparshme,  qoftë me gojë apo me shkrim dhe përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis palëve, lidhur me objektin e këtyre termave dhe kushteve.